دریافت پاورپوینت بیوتکنولوژی دارویی – 29392

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت بیوتکنولوژی دارویی، شامل: موارد بیوتکنولوژی, دارویی,پاورپوینت بیوتکنولوژی دارویی, بیوتکنولوژی داروی,ژنه,فرایند تولید پروتین ها,mRNA ,اسیدهای نوکلوئیک DNA, به ترادف اسیدهای آمینه ,پروتئین ها,ریبوزوم می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت بیوتکنولوژی دارویی به زبان فارسی و انگلیسی در قالب pptx و در حجم 57 اسلاید:  


بخشی از متن: 
ژنها آغازگر فرایند تولید پروتین ها 
تعریف ژن: بخشی از محتوی ژنتیکی موجود زنده که حاوی اطلاعات مربوط به یک پروتئین خاص می باشد. 
ساختار ژن: ناحیه فرودست و فرادست و چندین اگزون و اینترون. 
ناحیه های فرو دست و فرادست ژنها مسئول کنترل بیان یک ژن هستند.
بیان ژن: به رونویسی از ترادف DNA یک ژن به صورت یک رشته مکمل mRNA توسط آنزیم های RNA polymerase رونویسی (Transcription) گفته می شود. 
 ناحیه پیشران (promoter) : ناحیه پروموتور بخشی از ژن است که فاکتورهای نسخه برداری(Transcription Factors)   با اتصال به آن باعث آغاز ، افزایش، کاهش و یا توقف عمل نسخه برداری می شوند. فاکتورهای نسخه برداری از جنس پروتئین ها بوده و نقش اساسی را در کنترل بیان ژنها بازی می نمایند.  
فهرست مطالب:
mRNA : واسطه تبدیل ترادف های اسیدهای نوکلوئیک (DNA) به ترادف اسیدهای آمینه (پروتئین ها) 
ریبوزوم : کارخانه تولید پروتئین براساس الگوی mRNA 
تغییرات پس از ترجمه Posttranslational modification
انواع تغییرات پس از ترجمه 
Downstream Processing 
جداسازی و تخلیص پروتئین ها
The path from harvest to purified target protein
Basic scenario for the purification
و……