دریافت جزوه آموزشی تک یاخته شناسی – 29368

عناوین کلیدی فایل جزوه آموزشی تک یاخته شناسی، شامل: موارد جزوه آموزشی تک یاخته شناسی,جزوه آموزشی, تک یاخته شناسی, تکیاخته شناسی,پالسمودیوم, فالسیپارم,اواله,ویواکس,ماالریه,انگل شناسی می باشد:

توضیحات:

جزوه آموزشی تک یاخته شناسی در قالب pdf و در  حجم 16 صفحه:


بخشی از متن: 
یکی از بیماری های خیلی مهم در انگل شناسی،مالریاست که یکی از وخیم ترین بیماری هاست و روی آن کار میشود ولی تاکنون موفك به ریشه کنی آن نشده اند.بیش از 150 گونه شناخت شده است که 4 تای آنها عمدتا برای انسان پاتوژن است 
4گونه:پالسمودیوم فالسیپارم-اواله-ویواکس-ماالریه
سیکل جنسی در بدن پشه ی آنوفل و سیکل غیرجنسی در بدن انسان یا مهره دار دیگر اتفاق می افتد و در بدن انسان بسته به کونه ای که دارد باعث بیماری هایی مثل کم خونی،بزرگی طحال و بمیه عوارض میشود و در داخل گلبولهای لرمز زندگی میکند.