دریافت گزارش کار کارآموزی صنعت مواد ضدقارچی و ضدمیکروبی که مناسب برای اتاق های تمیزند، چه خصوصیات و استاند – 29362

عناوین کلیدی فایل گزارش کار کارآموزی صنعت مواد ضدقارچی و ضدمیکروبی که مناسب برای اتاق های تمیزند، چه خصوصیات و استاند، شامل: موارد گزارش کارآموزی صنعت, مواد ضدقارچی , ضدمیکروبی ,کارآموزی صنعت مواد ضد قارچی می باشد:

توضیحات:

گزارش کارآموزی صنعت مواد ضدقارچی و ضدمیکروبی که مناسب برای اتاق های تمیزند، چه خصوصیات و استانداردهایی دارند در قالب pdf و در حجم 10 صفحه:


بخشی از متن:
rooms clean یا اتاق های تمیز نقش مهمی را در صنعت و بیمارستان بازی می کنند. این اتاق ها با فیلترهای هوایی خاصی طراحی می شوند تا هوای تمیز را فراهم کنند و دارای فشار مثبت می باشند که از ورود ذرات و هوای غیر تمیز جلوگیری می کنند. در این اتاق ها پرسنل لباس های خاصی م پوشند. در هر صورت، سطوح اتاق ها می توانند با 
میکروارگانیسم های مختلف آلوده گردند که می تواند ناشی از پرسنل، تجهیزات و غیره باشد. این باکتری ها و قارچ ها می توانند به آسانی تکثیر یابند به همین دلیل بخش مهمی  از اتاق های تمیز نیازمند مواد ضدعفونی کننده است. ریسک دوم هم دست ها می باشند  که از مهم ترین راه های انتقال آلودگی میکروبی می باشند.