دریافت پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیت NEO – 29359

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیت NEO، شامل: موارد پرسشنامه, شخصیت, NEO, پرسشنامه شخصیت NEO,نوروزگرايي, برون‌گرايي,گشودگي در پرسشنامه نئو,نمره گذاری آزمون نئو,کنترل اعتبار پاسخنامه ,پاورپوینت نئو,پرسشنامه نئو,تست نئو,پایایی پرسشنامه نئو می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت درباره پرسشنامه شخصیت NEO در قالب pptx و در حجم 109 صفحه: 


مطالب این پاورپوینت شامل: 
(NEO-Personality Inventory- Revised (NEO-PI- R 
پنج عامل طبق نسخه تجديد نظر شده در پرسشنامهNEO 
پرسشنامه شخصيتي نئو (NEO-PI-R) 
عوامل و صفات شخصيتی، طبق نسخه تجديد نظر شده پرسشنامه شخصيتي NEO 
روش نمره‌گذاري 
محاسبه نمرات  
عوامل و صفات 
کنترل اعتبار پاسخنامه 
پاسخ‌هاي موافق و مخالف 
نوروزگرايي (Neuroticism)، 
 برون‌گرايي (Extraversion)، 
گشودگي (Openness to Experience)،  
موافق بودن (Agreeableness)،
باوجدان بودن (Conscientiousness ). 
تفسير نيمرخ
اعتبار و روايي 

بخشی از متن:
نسخه تجديد نظر شده پرسشنامه شخصيتي نئو NEO-PI-R (کاستا و مک‌کرا، 1992) نوعي پرسشنامه خودسنجي ويژگي‌هاي شخصيتي است که مبتني بر يک الگوي معروف شخصيتي به نام مدل پنج عاملي است.
طبق نسخه تجديد نظر شده در پرسشنامهNEO، پنج عامل عبارتند از:
  1- نوروزگرايي (Neuroticism)،
2- برون‌گرايي (Extraversion)،
3- گشودگي (Openness to Experience)، 
4- موافق بودن (Agreeableness)،
5- باوجدان بودن (Conscientiousness ). 
هر عامل، شش صفت، رگه يا مقياس فرعي دارد. 
پرسشنامه شخصيتي نئو (NEO-PI-R) دارای 240 ماده  48 ماده براي هر يک از پنج عامل 8 ماده براي هر يک از 30 صفت پاسخ گويان هر يک از 240 جمله را بر مبناي يک مقياس پنج قسمتي (کاملاً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم، کاملاً موافقم) درجه‌بندي مي‌کنند.