دریافت مروری بر نظریه فرانک پارکین درباره قشربندی اجتماعی – 29357

عناوین کلیدی فایل مروری بر نظریه فرانک پارکین درباره قشربندی اجتماعی، شامل: موارد قشربندی اجتماعی, طبقه, قدرت, پارکین, نابرابری,قشر بندی اجتماعی چیست ؟,متفکران اصلی قشر بندی اجتماعی,فرانک پارکین,مفهوم قدرت ,انسداد اجتماعی,دیدگاه پارکین,انسداد اجتماعی و ساختار طبقاتی,انواع قشربندی اجتماعی,نظریه قشربندی اجتماعی,نظریه ق,,, می باشد:

توضیحات:

مروری بر نظریه فرانک پارکین درباره قشربندی اجتماعی در قالب word  و در حجم 12 صفحه: 
موضوع این تحقیق بیشتر به محتوای درس قشربندی اجتماعی در رشته های علوم اجتماعی مرتبط است. قابل استفاده برای دانشجویان علوم سیاسی و علوم اجتماعی و اقتصاد 
بخشی از متن: 
مقدمه : 
تقریبا در همه اجتماعات انسانی پدیده هایی چون طبقه ،نابرابری اجتماعی ،تفکیک اجتماعی وسلسله مراتب گروهها وتجمعات انسانی به چشم می خورد.جامعه شناسان این موضوعات را در قالب مفهوم قشربندی اجتماعی مورد مطالعه قرار داده وبه تحلیل وتبیین آن پرداخته اند.سه رویکردمتفاوت پیرامون قشربندی اجتماعی مطرح گردیده است.
رویکرد کارکردگرایانه که ازحیث تاریخی اساساً از نظریه های بیولوژیکی گرفته شده است قشربندی اجتماعی را دارای ضرورت کارکردی دانسته و وجود آن را برای پاسخ به نیازهای اجتماعی انسان وایجاد تعادل وبقای نظام اجتماعی ضروری وحتمی می داند.در رویکرد دوم تضادگرایان معتقدند نابرابری اجتماعی وبه تبع قشربندی به کارکرد ذاتی جامعه ارتباطی نداردو وجود آن ناشی از تضاد منافع فردی وگروهی است.از این دیدگاه به دلیل همین منافع متفاوت، کشمکش وستیز طبقاتی اجتناب ناپذیر است.در رویکرد سوم تلفیق گرایان با اشاره به اینکه کشمکش و توافق دوبعدضروری نظام اجتماعی هستند می گویند هرکدام از دو رویکرد کارکردگرایی وتضادگرایی تنها بخشی از واقعیت را تبیین می کنند.آنان می کوشندبا تلفیق وترکیب برخی از وجوه این دو نظریه و توجه همزمان به ساختار وکنش درچارچوب نظام اجتماعی ،نظریه جدیدی ارائه کنند.
فهرست مطالب:
مقدمه
قشر بندی اجتماعی چیست ؟
متفکران اصلی قشر بندی اجتماعی
فرانک پارکین
مفهوم قدرت و انسداد اجتماعی در دیدگاه پار کین
انسداد اجتماعی و ساختار طبقاتی
نتیجه گیری
منابع