دریافت پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه جان لاک (کتاب درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت – 29352

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه جان لاک (کتاب درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت، شامل: موارد پاورپوینت تعلیم و تربیت, دیدگاه جان لاک,درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی, فلسفه تعلیم و تربیت جلد 1,تعلیم و تربیت از دیدگاه جان لاک,درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی ppt می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه جان لاک (کتاب درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: فلسفه تعلیم و تربیت جلد 1) از صفحه 197 الی 209

بخشی از متن: 
تعلیم و تربیت از دیدگاه جان لاک (۱۶۳۲ – ۱۷۰۴) 
جان لاک: فیلسوف متفکر و مربی بزرگ قرن هفدهم انگلیس  
صاحبنظران تاریخ تمدن غرب عقیده دارند که رنسانس در قرن هفدهم پایان یافته، عصر جدید آغاز شد. زندگی اجتماعی قرن هفدهم در انگلستان از دو ویژگی برخوردار بود: 
1-پیدایش بورژوازی 2- ظهور علوم جدید(آثار فلسفی و تربیتی لاک با این دو عامل اجتماعی رابطه مستقیم دارد.) 
 تا قرن هفدهم، به طور سنتی، قدرت سیاسی در دست طبقه اشراف زمیندار بود. رشد بورژوازی، طبقه جدیدی را به وجود آورده بود که در سایه ثروت – نه تنها به اتکای خون و نسب – می خواست اداره امور مملکت را به دست بگیرد. برای رسیدن به این مطلوب، این طبقه جدید باید در زمره طبقه اشراف یا به اصطلاح جنتلمن پذیرفته می شد و لازمه آن، این بود که در معیارها و ارزش های طبقه اشراف تغییراتی صورت پذیرد، به طوری که این اقشار متحول نوخاسته بتوانند عضو این طبقه شوند. گویا جان لاک یکی از مهمترین شخصیت هایی باشد که در این راه گام برداشته است. لاک در اثر تربیتی معروف خود؛ یعنی اندیشه هایی چند درباره تعلیم و تربیت ضمن بیان چگونگی پرورش فرزندان این طبقه جدید اوصاف و خصلت های مطلوب آنان را نیز برشمرده است.