دریافت درس روانشناسی شخصیت: خلاصه فصل نظریه های یادگیری – 29308

عناوین کلیدی فایل درس روانشناسی شخصیت: خلاصه فصل نظریه های یادگیری، شامل: موارد یادگیری مشاهده ای, تئوری شناختی ـ اجتماعی, یادگیری فعال, به یادسپاری,نظریه ی یادگیری اجتماعی, شناختی آلبرت بندورا , نظریه های یادگیری,روانشناسی شخصیت می باشد:

توضیحات:

درس روانشناسی شخصیت: خلاصه فصل نظریه های یادگیری در قالب word و در حجم 15 صفحه:


بخشی از متن:

نظریه ی یادگیری اجتماعی و شناختی آلبرت بندورا 
بندورا معتقد است که رفتار انسان را می توان به صورت تعامل متقابل بین تاثرات رفتاری ، شناختی و محیطی، بهتر درک کرد. او با این ادعا بر نقش تاثیرات محیطی در رشد روان شناختی تاکید می کند، اما در عین حال معتقداست که محیط ما ساخته ی خودمان است، به علاوه شناخت های خاصی نیز وجود دارند که می توانند علت های رفتار ما باشند. با یک رفتار گرایی معتدل مواجه هستیم که عوامل ذهنی را در نظر می گیرد. 
 پیشینه ی یادگیری مشاهده ای 
 این باور که انسان ها از راه مشاهده ی انسان های دیگر می آموزند، دست کم به یونانیان باستان چون افلاطون و ارسطو باز می گردد. برای آنان آموزش و پرورش تا حد زیادی عبارت بوده از انتخاب بهترین سرمشق ها یا الگوها برای ارائه به دانش آموزان به این منظور که ویژگی های این سرمشق ها مورد مشاهده و تقلید قرار گیرند.