دریافت خلاصه کتاب فنون خانواده درمانی مینوچین – 29255

عناوین کلیدی فایل خلاصه کتاب فنون خانواده درمانی مینوچین، شامل: موارد کتاب خانواده درمانی مینوچین, خلاصه کتاب خانواده درمانی, خلاصه کتاب خانواده درمانی مینوچین,خلاصه فنون خانواده درمانی مینوچین,فنون خانواده درمانی,هرمن چارلز فیشمن,سالوادور مینوچین ,فرشاد بهاری ,فرح سیا می باشد:

توضیحات:

خلاصه کتاب فنون خانواده درمانی نوشته هرمن چارلز فیشمن، سالوادور مینوچین ترجمه فرشاد بهاری فرح سیا در قالب pdf و تعداد 40 صفحه 

مینوچین از بنیانگذاران نافذ و خلاق مشاوره خانواده است. یکی از قویترین نظریه پردانزان دیدگاه سیستمی د مشاوره و روان درمانی خانواده است . در خانواده درمانی استفاده از خویشتن لازم ……….

عناوین موضوعات :

مقدمه
فصل اول:خودجوش
فصل دوم: خانواده ها
فصل سوم: برنامه ریزی
فصل چهارم: تغییر
فصل پنجم: نوسازی
فصل ششم: فعال سازی
فصل هفتم: کانون توجه