دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب توانبخشی افراد با نیازهای خاص (توانبخشی معلولان جسمی ـ حرکتی) نوشته علی اصغر – 29239

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل پنجم کتاب توانبخشی افراد با نیازهای خاص (توانبخشی معلولان جسمی ـ حرکتی) نوشته علی اصغر، شامل: موارد حرکت غیرارادی, عدم تعادل مخچه ای, فلج مغزی, معلولیت جسمی ـ حرکتی,پاورپوینت فصل پنجم , توانبخشی افراد با نیازهای خاص ,توانبخشی معلولان جسمی حرکتی, علی اصغر کاکو جویباری , اعظم شریفی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل پنجم کتاب توانبخشی افراد با نیازهای خاص (توانبخشی معلولان جسمی ـ حرکتی) نوشته علی اصغر کاکو جویباری و اعظم شریفی انتشارات دانشگاه پیام نور در قالب pptx  و در حجم 10 اسلاید:


بخشی از متن:
توانبخشی معلولان جسمی ـ حرکتی، مبحثی است دربرگیرنده مباحثی است پیرامون تعریف معلولیت جسمی ـ حرکتی، شایعترین آسیبهای منجر به معلولیت جسمی ـ حرکتی، سببشناسی، میزان شیوع، نیازها و اقدامات توانبخشی، دستگاهها و وسایل کمکی و میزان شیوع.