دریافت پاورپوینت پروتكل آموزش سلامت به مددجو (18 اسلاید) – 29118

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت پروتكل آموزش سلامت به مددجو (18 اسلاید)، شامل: موارد مراحل آموزش سلامت به مددجو ,محور هاي اصلي آموزش به مددجو ,آموزش حین بستری ,آموزش زمان ترخيص,ارزيابي فردي مددجو ,تعيين نياز هاي آموزشي مددجو ,برنامه ريزي جهت آموزش ,اجراي برنامه آموزشي ,ارزشيابي فرايند آموزش می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت پروتكل آموزش سلامت به مددجو (18 اسلاید) 

نمایش بخشی از اسلاید: 
براي موفقيت در امر آموزش،بايد از يك روش سيستماتيك استفاده كنيم: 
ارزيابي فردي مددجو 
تعيين نياز هاي آموزشي مددجو 
برنامه ريزي جهت آموزش 
اجراي برنامه آموزشي 
ارزشيابي فرايند آموزش 

فهرست: 

مراحل آموزش سلامت به مددجو 
محور هاي اصلي آموزش به مددجو 
آموزش حین بستری 
آموزش زمان ترخيص
چند نكته كليدي براي موفقيت