دریافت نقشه سازه اتوکد سوله صنعتی با دهانه 16.20 به ارتفاع 5 تا 6.75 متر اجرا شده – 29055

عناوین کلیدی فایل نقشه سازه اتوکد سوله صنعتی با دهانه 16.20 به ارتفاع 5 تا 6.75 متر اجرا شده، شامل: موارد نقشه سازه اتوکد سوله صنعتی با دهانه 16,20 به ارتفاع 5 تا 6,75 متر می باشد:

توضیحات:

نقشه سازه اتوکد سوله صنعتی با دهانه 16.20 متر و به ارتفاع 5 تا 6.75 متر اجرا شده با تمام جزییات و مشخصات و دیتایل ها.