دریافت پاورپوینت برنامه آموزشی مدیریت پسماندنیروهای خدماتی بیمارستان – 29022

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت برنامه آموزشی مدیریت پسماندنیروهای خدماتی بیمارستان، شامل: موارد پاورپوینت برنامه آموزشی مدیریت پسماندنیروهای خدماتی بیمارستان می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:powerponit

تعداداسلاید 15قابل ویرایش

نمایش بخشی از اسلاید:

مدیریت پسماندهای بیمارستانی در این مرکز بر اساس دستورالعمل ‘ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته ‘ وزارت بهداشت که به استناد ماده 11 قانون مدیریت پسماندها تدوین گردیده است، درحال اجرا است.

فهرست:

تعریف پسماندهای پزشكي ويژه

انواع زباله بیمارستانی (تعریف ساده)

روش های جمع آوری زباله ها

نکاتی که باید در تفكیك، بسته بندي و جمع آوري پسماندها رعایت کرد