دریافت پاورپوینت مفاهیم قانونی بهداشت در عمل (24 اسلاید) – 28968

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت مفاهیم قانونی بهداشت در عمل (24 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت مفاهیم قانونی بهداشت,واگذاری مستقیم مراقبت بیماران می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت مفاهیم قانونی بهداشت در عمل (24 اسلاید) 

واگذاری اطلاعات به منظوراهداف مدیریتی 
فعالیتهای داخلی که عملکرد روزانه موسسه را ساپورت می کند و از طرف دیگر با مراقبت مستقیم بیمار، حسابداری و مدیریت کیفیت ارتباط دارد را شامل می شود
به عوان مثال ممکن است اطلاعات خاصی از یک بیمار برای رسیدگی به یک شکایت لازم باشد یا وکلای قانونی موسسه برای دفاع از موسسه نیاز به یک پرونده داشته باشند، دسترسی به این موارد بدون اجازه بیمار مشکلی ندارد
تمامی این درخواستها باید از کنال بخش HIM انجام و پیگیری گردد
واگذاری اطلاعات در موارد بیرون سپاری خدمات نگهداری مربوط به فعالیتهایHIM
قراردادهای کپی پرونده ها و قراردادهای مربوط به میکروفیلم پرونده های قدیمی،عکسبرداری از پرونده های قدیمی به منظور دیجیتالی نمودن آنها برای ذخیره و انجام آوانویسی پزشکی از این موارد است.
گرچه این سرویسها همگی جنبه مالی دارند، استفاده از آنها خطرات افشاء اطلاعات را ممکن است در پی داشته باشد.
باید تمهیداتی جهت محرمانگی،امنیت و نگهداری اطلاعات بهداشتی در این موارد اتخاذ نمایند.


فهرست مطالب:

واگذاری مستقیم مراقبت بیماران
موارد واگذاری مجدد اطلاعات
واگذاری اطلاعات به رسانه های خبری
مراحل افشا در فرایندهای قانونی
منابع قانوني براي متخصصين HIM