دریافت گیاهان و گل های آپارتمانی از کاشت تا نگهداری – 28930

عناوین کلیدی فایل گیاهان و گل های آپارتمانی از کاشت تا نگهداری، شامل: موارد پرورش گل ها و گیاهان زینتی و آپارتمانی,نگهداری انواع گلهای آپارتمانی,,راز نگهداری گلهای آپارتمانی,,بهترین گلهای آپارتمانی,,تقویت گلهای آپارتمانی,,اصول نگهداری گلهای آپارتمانی,,گیاهان آپارتمانی مقاوم,,گیاهان آپارتمانی لوکس,,تکثیر گلهای ,,, می باشد:

توضیحات:

هدف از دانستنی های این فصل این است که ما پرورش دهندگان گیاهان زینتی بدانیم توجه به شرایط رشد گیاهان گلساره ای و برگساره ای در طول زمان پرورش، در کیفیت و ماندگاری آنها پس از برداشت تا بازار رسانی و بازار پسندی بسیار مهم هستند. همچنین با تیمارهای لازم قبل از برداشت و بعد از برداشت آشنا شویم تا از پژمردگی گلهای شاخه بریده و گیاهان گلدانی در طول دوره حمل و نقل و مدت انبارداری در عمده فروشی های گل و گیاه و گلفروشی های محلی پیش گیری کنیم تا زمانی که به مصرف کننده نهایی برسند.