دریافت گزارش کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی – 28921

عناوین کلیدی فایل گزارش کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی، شامل: موارد گزارش کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی,گزارش کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 کاردانی,گزارش کار آزمایش بارداری ترانسفورماتور تکفاز,گزارش کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۲,گزارش کار کارگاه ماشین های الکتریکی و مدار فرمان,گزارش کار ترانسفورماتور می باشد:

توضیحات:

جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :
مولد شنت تحريک سرخود 
آزمايش بي باري تحريک مستقل 
آزمايش بارداري تحريک مستقل 
بررسي خصوصيات ومنحني مشخصه هاي مولد تحريک سري 
بررسي خصوصيات ومنحني مشخصه هاي مولد کمپوند 
راه اندازي موتور تحريک سرخود شنت 
راه اندازي موتور سري 
راه اندازي موتور کمپوند 
اندازه گيري مقاومت سيم بنديهاي ماشينهاي الکتريکي 
اندازه گيري ضريب خودالقاء سلف
سيستم ارت زمين
اندازه گيري ظرفيت يک خازن
روش استفاده از ميگر
اندازه گيري توان در جريان مستقيم