دریافت جزوه گروه برداری ترانسهای سه فاز – 28920

عناوین کلیدی فایل جزوه گروه برداری ترانسهای سه فاز، شامل: موارد جزوه گروه برداری ترانسهای سه فاز,گروه برداری ترانسفورماتور سه فاز,جزوه ترانسفورماتور pdf,مدار معادل ترانسفورماتور سه فاز,قیمت ترانسفورماتور سه فاز,محاسبات ترانسفورماتور سه فاز,جزوه ترانسفورماتور تک فاز,آموزش گروه بردری سه فاز می باشد:

توضیحات:

جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل:
معرفي انواع گروه برداري 
گروه برداري صفر درجه 
گروه برداري 30 درجه 
گروه برداري 180 درجه 
گروه برداري 330 درجه 
اتصال yY  
اتصال yD 
اتصال dY 
اتصال dD 
گروه اتصالات زيگزاک 
اتصال yZ 
اتصال dZ 
موازي کردن ترانسها 
مدار معادل ترانسفورماتور
اتصال مثلث باز
بهمراه رسم شکلها و حل تمرين