دریافت پاورپوینت آمار ریاضی 2 – 28739

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت آمار ریاضی 2، شامل: موارد پاورپوینت آمار ریاضی 2 می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:326 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

فرض كنيد به دليلي نمي توان فاصله را با دقت مشاهده كرد و يك خطاي اندازه گيري وجود دارد كه ماهيت آن تصادفي است . بنابراين را نمي توان مشاهده كرد ، اما فرض كنيد مي توانيم را مشاهده كنيم كه در آن
و خطاي تصادفي است كه ميانگين آن صفر است ، به جاي مقدار قرار مي دهيم .

فهرست مطالب واسلایدها:

برآورد بازه ای پارامتر

1 ـ بازه های اطمینان
2 ـ نمونه گیری از توزیع نرمال
3 ـ روش های یافتن بازه های اطمینان
4 ـ بازه های اطمینان بزرگ نمونه ای

آزمون فرض ها

آزمون های دنباله ای فرض ها
2 ـ فرض های ساده در فرض مقابل ساده
3 ـ فرض های مرکب
4 ـ آزمون های فرض ها
5 ـ آزمون های کی دو

مدل های خطي

مقدمه
2 ـ مثال های مدل خطی
3 ـ تعریف مدل خطی
4 ـ برآورد نقطه ای ـ حالت A
5 ـ برآورد نقطه ای ـ حالت B