دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (ارزشیابی عملکرد و مدیریت آموزشی) نوشته محمد حسین صیف – 31580

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (ارزشیابی عملکرد و مدیریت آموزشی) نوشته محمد حسین صیف، شامل: موارد پاورپوینت,کتاب مدیریت فرآیند آموزش ,کتاب مدیریت فرایند آموزش محمدرضا سرمدی,خلاصه کتاب مدیریت فرایند آموزش,پاورپوینت کتاب مدیریت فرآیند آموزش,خلاصه کتاب مدیریت فرآیند آموزش,فصل پنجم,ارزشیابی عملکرد , مدیریت آموزشی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (ارزشیابی عملکرد و مدیریت آموزشی) نوشته محمد حسین صیف و محمد رضا سرمدی در قالب pptx و در حجم 78 اسلاید: 

بخشی از متن:   
ارزیابی عملکرد وسیله ای جهت تحقق اهداف و راهبردهای سازمان محسوب می شود و هدف اصلی آن افزایش حيطه ی توانایی های، شایستگی های کارکنان سازمانی از یک سو واز سوی دیگر رشد و پرورش سازمان های کار آمد و اثربخش است.
 با توجه به رشد سریع دانش و اطلاعات و افزایش حيطه ی دانش بشری و نیز تغییرات بسیار گسترده محیطی و سازمانی و در پی آن تغییر نیازهای آنان به نظر می رسد.
 
سازمان هایی ثبات و دوام خود را در محیط حفظ می کنند که بتوانند از سیستم ارزیابی عملکرد پویا ونیرومند در سازمان استفاده کنند تا زمینه ی ارتقای حیطه ی شایستگی ها و توانایی های کارکنان سازمان را فراهم آورند.
تعاریف ارزیابی عملکرد 
ارزیابی عملکرد فرآیند رسمی مدیریت است که در طی آن کیفیت عملکرد کارکنان  سازمانی در سازمان بررسی می دهد و قدرت و ضعف عملکرد آنان مشخص وبه منظوربهبود عملکرد و رشد مهارت های افراد به سازمانی استفاده می شود .
از نظر کاسیو ارزیابی عملکرد توصیف نظام دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در ارتباط با وظایف محوله است. از نظر او مدیریت عملکرد فرایند کلی مشاهده ی عملکرد فرد در رابطه با وظایف شغلی طی دوره ی زمانی خاصی به منظور بهبود عملکرد فرد یا گروه است.