دریافت پاورپوینت ايمني در صنعت – 28615

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت ايمني در صنعت، شامل: موارد پاورپوینت, ايمني, در ,صنعت, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 46 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

اصطلاحات:

Safety ایمنی

توسعه ی سیستم ها و تکنیک هایی برای تضمین اینکه افراد در اماکن شغلی و محیط کاری شان، رهایی نسبی از شرایطی داشته باشند که می تواند سبب مرگ یا آسیب جسمانی جدی شود.

:Hazard خطر

بطور کل ،شرایط و موقعیتی خطرناک و مخاطره آمیز که می تواند منجر به مواجهه افراد با مخاطرات بهداشتی و فیزیکی غیر ضروری شود.

Event: واقعه

رویدادی مربوط به عملکرد تجهیزات یا فعالیت نیروی انسانی، یا یک رویداد خارجی برای سیستم که سبب شرایط نامساعد برای آن می شود.

:Incidentبروز حادثه

یک یا زنجیره ای از وقایع و شرایط برنامه ریزی نشده که ممکن است به یک پیامد ناخوشایند منتج شود.

:Accidentحادثه

هر انحراف از شرایط نرمال، مورد انتظار و برنامه ریزی شده که معمولا“ منجر به آسیب می شود.

:Cause علت

واقعه، موقعیت یا شرایطی که مستقیم یا غیر مستقیم می تواند حادثه ای را ایجاد نماید.

:Root cause علت ریشه ای

دلیل اولیه ی بروز یک حادثه.

:Risk ریسک

احتمال پیامد خطر بر حسب شدت و احتمال وقوع آن.

:Emergencyاضطرار

انحراف از شرایط عادی، نقص ساختاری یا شرایطی که احتمالا“ سبب آسیب به اشخاص یا اموال می شود.

:Failure خرابی

ناتوانی یک سیستم یا اجزاء آن برای انجام عملکرد طراحی شده در محدوده ی زمانی مشخص.

:Faultخطا

هر شرایطی که منجر به نقص سیستم شود.

فهرست مطالب و اسلایدها

اصطلاحات:

ه طور کلی عوامل زیر باعث تغییر مقاومت بدن انسان می شوند:

روشهای مهم برای حفاظت شخص در برابر برق گرفتگی، عبارتنداز:

سه نوع داربست وجود دارد

خطرات موجود در صنعت ساختمان:

انواع جوشكاري قوس الكتريكي:

جوشکاری قوسی با الکترود پوشش دار

: تنگستن ب) جوشكاري قوسي با الكترو

:(FCAW)جوشكاري ترپودري

: (SAW) جو شکاری قوسی_ زیر پودری

ايمني در جوشكاري قوس الكتريك

ب- خطر سوختگي

ايمني در جوشكاري اكسي استيل