دریافت پاورپوینت اینترا آئورتیك بالون پمپ – 28613

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اینترا آئورتیك بالون پمپ، شامل: موارد پاورپوینت, اینترا ,آئورتیك, بالون, پمپ, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 48 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

اینترا بالون پمپ یك دستگاه اختصاصی كمكی قلب میباشد در این روش یك كاتتر بالون دار را از طریق شریان فمورال وارد آئورت نزولی كرده و در هنگام سیستول بطن و انقباض بطن چپ وهنگام بسته شدن دریچه آئورت این بالون باد شده و با افزایش حجم در آئورت پرفیوژن كرونری را افزایش میدهد و مصرف اكسیژن را كاهش میدهد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

آناتومی فیزیولوژی قلب

Normal Cardiopulmonary Circulation

عوامل موثر در دسترسی میوکارد به اکسیژن

عوامل موثر در نیاز میوکارد به اکسیژن

Preload

Afterload

تاثیرات (Effects )

اندیكاسیونها

موارد منع ( كنترااندیكاسیون )

عوارض

روشهای قرار دادن كاتتر ( Insertion)

جا گذاری مناسب و صحیح IAB

آماده سازی دستگاه

زمان بندی (Timing ) و علامت محركه (Trigger

جدا كردن بیمار از دستگاه (Weaning )