دریافت تحقیق بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهر (مطالعه موردی روستای انگوران شهرستان ماه – 28607

عناوین کلیدی فایل تحقیق بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهر (مطالعه موردی روستای انگوران شهرستان ماه، شامل: موارد تحقیق بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهر ,تحقیق روستای انگوران شهرستان ماهنشان,مقاله مهارجرت روستای انگوران,تحقیق عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهر می باشد:

توضیحات:

تحقیق بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان به شهر (مطالعه موردی روستای انگوران شهرستان ماهنشان) 
مقدمه  
مهاجرت یکی از پدیده های مهم جمعیتی است که امروزه به خصوص در کشورهای جهان سوم مورد توجه است. مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرد . این تحرک جغرافیایی تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل سکونت به مقصد یا محل ورود می باشد. کشور ایران برکنار از جریان ها و تحولات جمعیتی و تکنولوژیکی دنیا نبوده و بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله مهاجرت های روستایی ویژگی های مشترکی را با اکثر کشورهای در حال توسعه دنیا نشان می دهد. با این حال به دلیل تفاوت های تاریخی، قومی و فرهنگی سرزمین ایران و نیز اختصاصات طبیعی و انسانی هر منطقه از کشور، تفاوت های معنی داری از لحاظ شکلی و محتوایی در پدیده مهاجرت روستایی مشاهده می شودکه بررسی تحلیل آن به منظور بهره گیری در برنامه ریزی روستایی و منطقه ای ضروری به نظر می رسد(قادری و همکاران، 1396)
مهاجرت یکی از شاخص های جمعیتی است که به جابجایی سکونتی از مکانی به مکان دیگر مربوط می شود. مردم غالباً از مکان هایی که شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها ضعیف و نا کافی و نارسا است خارج شده و به مناطقی که دارای جاذبه شغلی بهتر و دستمزدهای بالاتر و محرک های اقتصادی و اجتماعی بیشتری هستند وارد می شوند. در ایران با شکل گیری نظام سرمایه داری وابسته و نفوذ آن با تمامی ابعاد خود به بدنه جامعه ایران و ورود صنایع  جدید وارداتی و مکان یابی آنها در شهرها رابطه با روستا که بنیان اقتصادی شهرها همواره متکی بر مازاد اقتصاد روستا بود دگرگون شد. نتیجه این امر تشدید سرمایه گذاری در شهرها و گسترش مهاجرت روستا – شهری بوده است. به طوری که این روند پس از دهه چهل شمسی به ویژه بعد از اصلاحات ارضی سرعت گرفته و در زمان حال نیز ادامه دارد( ایمانی و باقرزاده،1390)
به طور کلی در زمینه مهاجرت روستایی علل مختلفی از جمله چهار علت اصلی اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، جمعیت شناسی و طبیعی – کشاورزی بر این موضوع مؤثر هستند که در این بین علل اقتصادی بیشترین فراوانی را از آن خود کرده است که در میان عوامل اقتصادی، کمبود تسهیلات در روستا و بیکاری مهم ترند(قاسمی اردهایی، 1385) به عبارت دیگر تلاش برای بقا و جستجوی شرایط زیست مساعدتر بشر را وادار به ترک زادگاه خود و کوچ به سمت مناطقی می نمود که از شرایط محیطی و اقتصادی – اجتماعی بهتر جهت گذراندن زندگی و رفع نیازهای حیاتی وی برخوردار بودند( عباسی و فطرس، 1395) بدین منوال با پیچیده شدن اوضاع معیشتی و کیفیت زندگی در جوامع بشری افراد و گروههای انسانی به تبعیت از فرایند تفکرگرایی و رشد فناوریهای تسهیل کننده زندگی بویژه در دهه های اخیر تمایل فروانی برای جلای اقامت گاه خویش و مهاجرت به دیگر سکونتگاهی از خود نشان داده اند( شمس الدینی و گرجیان، 1389) هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهر در روستای مورد مطالعه و ارائه پیشنهادات و راهکارهایی برای جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر است.
اهداف تحقیق
اهداف کلی تحقیق
بررسی علت مهاجرت روستاییان به شهرهاست
چه راهکارهایی را می توان برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها به کار برد
اهداف جزئی تحقیق
عوامل اقتصادی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد
عوامل اجتماعی – فرهنگی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد
عوامل خدماتی – زیر بنایی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد
سوالات تحقیق
عوامل اقتصادی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد؟
عوامل اجتماعی – فرهنگی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد؟
عوامل خدماتی – زیر بنایی چه تأثیری بر مهاجرت روستاییان دارد؟
چه راهکارهایی را می توان برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها به کار برد؟
فرضیات تحقیق
در بین عوامل مؤثر در مهاجرت روستاییان به شهرها عامل خدماتی _ زیربنایی تأثیر بیشتری در روستای انگوران دارد.
ابزار گردآوری اطلاعات
1) عملیات میدانی : شامل مشاهده و برداشت اطلاعات مورد نیاز شاخص های استفاده شده در پژوهش و تکمیل پرسشنامه در واحد خانوار
2) مطالعات کتابخانه ای:
اسناد و اینترنت
فیش برداری از کتابها ، مقالات دانشگاهی وپایان نامه ها
تهیه داده های آماری سرشماری عمومی و نفوس مسکن سال 1395
3) استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
4) استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری جهت تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش مانند spss