دریافت پاورپوینت روانشناسی اجتماعی (اندیشه چارلز هورتون کولی) – 28574

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت روانشناسی اجتماعی (اندیشه چارلز هورتون کولی)، شامل: موارد پاورپوینت, روانشناسی, اجتماعی, (اندیشه چارلز هورتون کولی), می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 38 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

هدف عمده جا معه شناسان مطالعه مراحلي است که بوسيله آن رفتارانسان بوجود آمده وتغيير مي پذيرد.چارلزکولي وويليام سامنرازاولين جامعه شناسان آمريکايي هستندکه نهادهاي اجتماعي راتعريف کرده وبين آنهاوپديده هاي ديگرفرق گذاشته اند.کولي مسأله راازلحاظ ذهن مورددقت قراردادوگفت:تنهادرفردنيست بلکه درگروه هاي ابتدايي هم ماهيت انسان پيشرفت نموده وپديده اجتماعي اوليه رادريافت مي کند.(مک کلانگ لي_269_1369)

کولي نوشت که’خودوجامعه،دوپديده همزاداند’.همين تاکيدبرپيوندارگانيک وگسست ناپذيرخودوجامعه.موضوع اصلي بيشترنوشته هاي کولي راتشکيل مي دهدوبه عنوان خدمت اصلي اوبه جامعه شناسي وروانشناسي اجتماعي نوين،همچنان مطرح است.(لوئيس کوزر-409-1377).

کولي چندبارتکرارمي کند،زندگي ما،بعنوان يک انسان واگرمابخواهيم علم جامعي نسبت به آن داشته باشيم بايدآنراهمانطورکه هست ببينيم،اگرآنراخردوخراب کنيم درمراحلي ازبين مي رود.(human nuture-cooley-.179-1902)يک عنصرديگر،يعني مفهوم پيشرفت،کولي رابابرخي ازمعاصرانش بويژه باوارد،اسمال،سامنروگيدينگز مرتبط ساخته بود.کولي هماوازباآنهامعتقدبودکه سرشت بشرانعطاف پذيروتعديل پذيراست وانسان موجودي آموزش پذيراست ازهمين روي بايددرمورد آينده بشرخوشبين بود.(لوئيس کوزر-430-1377)

خود آینه سان

به عقیده کولی:«خواستگاه اجتماعی زندگی یک شخص از رهگذر نشست وبرخواست او با اشخاص دیگر پدید میآید.»به نظر او خود نخست فردی وسپس اجتماعی نمی شود ،بلکه از رهگذر یک نوع ارتیاط دیالکتیکی شکل می گیرد. آگاهی یک شخص از خودش بازتاب افکار دیگران درباره خودش است؛پس به هیچ روی نمی توان از خودهای جداگانه سخن به میان آورد.

«بدون اداراک همبسته شما ،او و آنها ،هیچ ادارکی از من نمی تواند در ذهن صورت بندد».(لوئیس کوزر -410-1377)

کولی معتقد است که مفهوم ‘خود’ ابتدا در دوران کودکی شکل می‌گیرد و سپس در طول زندگی هر زمان که شخص وارد موقعیت اجتماعی جدیدی می‌گردد، دوباره ارزیابی می‌شود. او بر این باور است که مفهوم ‘خود آیینه‌ای’ از سه عنصر اصلی ساخته می‌شود، که در بالا به آن اشاره شد. بنابراین از نظر کولی تصور افراد درباره یکدیگر، واقعیات اجتماعی را تشکیل می‌دهد و این واقعیّات، فرد را قادر می‌سازد تا تصوّر ‘خود’ را رشد دهد.(ستوده-61-1378)

فهرست مطالب و اسلایدها

چارلز هورتن کولی

مقدمه

زندگينامه

ذهن

مفهوم ذهن

خود(خود آینه سان(

وضع ذهنی «خود»که من فاعلی

عناصر اصلی فرآیندخودآینه ای

مراحل شکل گیری خود

گروه نخستینprimary group

مهمترین گروهها ی نخستین

ویژگیهای گروه نخستین

گروه ثانویsecondary group

ویژگیهای گروه ثانوی

نظر کولی در خصوص جامعه

روش جامعه شناختی کولی