دریافت پاورپوینت اندازه گیری دوز بیمار در سی تی اسکن – 28567

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اندازه گیری دوز بیمار در سی تی اسکن، شامل: موارد پاورپوینت, اندازه گیری, دوز, بیمار, در, سی, تی, اسکن, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 11 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

تعین دوز تابشی در تخمین خطراحتمالی پرتوCT در برابر منافع آن برای بیمار کاربرد دارد.

جئومتری باد بزنی تابش در CTباعث پوشش کامل بیماردر عرض مقطع ودر محورطول بیمار(z )فقط چند میلیمتر(ضخامت برش) است.

شدت تابش اندازه گیری شده در محور z نشان میدهد توزیع دوز اغلب اندکی بیش از ضخامت برش(طراحی عریضتر شعاع پرتوتابشی نسبت به ضخامت برش) است.
دوزهای CT درحد دوزهای بالای رادیولوژی تشخیصی است.

اندازه گیری دوز بیماردر CT بکمک اتاقک یونیزاسیون وتعین شاخص دوز سی تی (CTDI ),همچنین تعین دوز متوسط چند اسکن(MSAD) ساده ترین ودقیقترین روش است.
اتاقک یونیزاسیون:دارای محفظه کوچک پر از گازبا دیواره نازکی که حداقل جذب پرتورا داشته باشد و دو الکترود برای جمع آوری یونهای حاصل از یونیزاسیون گازموردتابش با پرتو.
بارالکتریکی جمع شده در الکترودمتناسب با مقدارپرتو عبوری از اتاقک است و بکمک الکترومتر بدقت قابل اندازه گیری است.
بکمک دوزاندازه گیری شده منحنی توزیع
دوز در محور z برشD(z) ترسیم می شود.

شاخص دوز در CT (CTDI) (اندازه گیری دوز بیمار در یک اسکن) : متناسب با سطح زیر منحنی توزیع دوز تابشی در ضخامت برشD(z) می باشد. با افزایش شدت پرتو(ارتفاع D(z) )و ضخامت برش یا باز شدن کلیماتور(عرض D(z) ), CTDIودوزهای تابشی بیمار افزایش می یابد.