دانلود فایل جدید بررسی استقرار دولت الکترونیک (دادگستری آذربایجان غربی)

دانلود فایل جدید بررسی استقرار دولت الکترونیک (دادگستری آذربایجان غربی)

بررسی استقرار دولت الکترونیک (دادگستری آذربایجان غربی)
فهرست مطالب:
فصل اول…………………………………………………………………………………………………..2
تعریف موضوع تحقیق…………………………………………………………………….2
مسئله کارورزی و دلایل انتخاب موضوع………………………………………….2
تاریخچه دادگستری ………………………………………………………………………2
تشکیلات دادگستری در ایران………………………………………………………..4
حوزه های قضایی استان…………………………………………………………………6
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….9
سوال تحقیق………………………………………………………………………………..9
روش انجام تحقیق………………………………………………………………………..9
فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده…………………………………………………..10
مقدمه…………………………………………………………………………………………11
ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………….11
مفهوم دولت الکترونیک………………………………………………………………11
مزایای دولت الکترونیک………………………………………………………………12
اهمیت ایجاد دولت الکترونیک…………………………………………………….12
راهکارهای تحقق دولت الکترونیک………………………………………………13
زیرساخت های ایجاد دولت الکترونیک…………………………………………13
‘ج’
ویژگی های دولت الکترونیک………………………………………………………14
زمینه های کاربرد دولت الکترونیک…………………………………………….14
استقرار دولت الکترونیک……………………………………………………………16
دولت الکترونیک در ایران…………………………………………………………..16
اینترنت و سیر تحول تاریخی آن در ایران……………………………………17
شهروند الکترونیک و طرح سراسری سواد IT ………………………………19
توسعه قضایی در ایران……………………………………………………………….19
برنامه توسعه قضایی نخست…………………………………………….20
برنامه توسعه قضایی اوم………………………………………………….23
برنامه توسعه قضایی سوم……………………………………………….24
آیین نامه ارائه خدمات الکترونیکی…………………………………………….25
مزایای استقرار دولت الکترونیک در قوه قضائیه………………………….26
شبکه ملی عدالت……………………………………………………………………..27
عمکرد توسعه قضایی در استان آذربایجان غربی…………………………27
فصل سوم:تفسیر ونتایج………………………………………………………………………..29
مقدمه………………………………………………………………………………………30
عوامل مطرح شده در ارتباط با پذیرش دولت الکترونیک در ایران..30
دولت الکترونیک ونقش آن در تحقق جامعه اطلاعاتی…………………32
‘د’
تاکید بر آموزش به عنوان راه حل مسئله…………………………………….33
تاکید بر عوامل سازمانی و اداری…………………………………………………33
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در راستای اهداف تحقیق………………………..34
منابع……………………………………………………………………………………………………35

فهرست اشکال
شکل(1)- تشکیلات سازمانی دادگستری استان آذربایجان غربی……………………….7
شکل (2)- چارت سازمانی و اداری استان آذربایجان غربی……………………………….8
شکل (3) ـ سیر تحولات اینترنت در ایران……………………………………………………..18

تحول در ساختار اداری کشور ، به دلیل ارتباط تنگاتنگ ونیز تاثیر گذاری آن بر سایر ساختارها از اهمیت ویژه ای در برعهده گرفتن اصلاحات برخوردار است. یکی از مهمترین اقداماتی که که در زمینه های اجرایی برنامه های تحول اداری انجام شده،استقرار دولت الکترونیک در سازمانها و اداره ها ست.
دولت الکترونیک یکی از مفاهیمی است که در دهه های اخیر به گونه ای گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و در بسیاری از موارد با موفقیت به اجرا در آمده است.
تعریف موضوع تحقیق
دولت الکترونیک،یک دولت دیجیتال بدون دیوار وساختمان ودارای سازمان مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت به هنگام ارائه میکند و موجب مشارکت افراد در فعالیت های مختلف اجتماعی و سیاسی می شود.
بهره گیری از امکانات دولت الکترونیک می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امکان استفاده و دسترسی برابر کلیه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرف های درگیر و غنی سازی شهروندان را فراهم آورد و در مجموع ، به ایجاد مدیریت دولتی اثربخش تر منجر شود.