دریافت پاورپوینت اختلال بیش فعالی- نارسایی توجه ADHD – 28543

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اختلال بیش فعالی- نارسایی توجه ADHD، شامل: موارد پاورپوینت اختلال بیش فعالی , نارسایی توجه ADHD ,Atention,deficit byperactivity disorder می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت اختلال بیش فعالی – نارسایی توجه ADHD 

Atention-deficit byperactivity  disorder 

بخشی از متن:
مقدمه 
جرج استیل : مطالعه گروهی ازکودکان که نقص درکنترل اخلاقی داشتند.
کلمانتس وپیترز : اختلال عملکردمغزی جزئی
تاکید روی فعالیت حرکتی =  بیش فعالی
سازمان جهانی بهداشت وانجمن روانپزشکی آمریکا 
کمبودتوجه _ بیش فعالی