دریافت پاورپوینت نظریه درمانهاي يكپارچه نگر و التقاطي – آرنولد لازاروس (26 اسلاید) – 28529

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت نظریه درمانهاي يكپارچه نگر و التقاطي – آرنولد لازاروس (26 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت نظریه درمانهاي يكپارچه نگر و التقاطي , آرنولد لازاروس,التقاط گرائي فني يا يكپارچگي نظري,درمان روان پويشي , رفتاري يكپارچه نگر,نظريه شخصيت و آسيب شناسي روانی,پاورپوینت آرنولد لازاروس می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت نظریه درمانهاي يكپارچه نگر و التقاطي – آرنولد لازاروس (26 اسلاید) 

بخشی از متن:
التقاط گرائي فني يا يكپارچگي نظري؟
دردرمان يكپارچه نگر هدف بهتركردن اثربخشي و كارائي روان درماني است.
 تحقيق بدون مرز و علاقه به گفتگوي فرانظري، مشخصة جنبش يكپارچه نگر است  التقاط گراي فني كمتر نظري است و مي خواهد توانائي ما را درانتخاب بهترين درمان براي فرد و مشكل او بهبود بخشد.
التقاط گرائي مي خواهد پيش بيني كند كه مداخله ها براي چه كساني نتيجه بخش هستند و مبناي آن عملي است نه نظري دريكپارچه نگري نظري، دو يا چند سيستم روان درماني با هم تركيب مي شوند. به اين اميد كه نتيجة آن، بهتر از يك درمان تك بعدي باشد.
درمان روان پويشي – رفتاري يكپارچه نگر
نظريه شخصيت و آسيب شناسي روانی
روانكاوان و هم رفتارگرايان، براهميت اضطراب تأكيد دارند اما بين اين دوديدگاه ازنظر فرمول بندي و درمان اضطراب تفاوتهاي مهمي وجود دارد.