دریافت پاورپوینت اصول درمان ضد ميكروبي – 28471

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اصول درمان ضد ميكروبي، شامل: موارد پاورپوینت, اصول ,درمان, ضد ,ميكروبي, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 40 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

كودكان بزرگ تر

سابقاً انتخاب آنتي بيوتيك در نوپاها و كودكان كم سن و سال با توجه به حساسيت يكنواخت اين گروه سني به بيماري مهاجم ناشي از هموفيلوس انفلوانزا نوعB انجام مي شد.

ساير پاتوژن ها به ويژه مهم اين گروه كه بايد مد نظر قرار گيرند عبارتند از: اس. پنوموني، مننگوكوك و اس. اورئوس مقاومت ضد ميكروبي عموماً با اس . پنوموني واس. اورئوس ديده مي شود.

سفالوسپورين ها

اين عوامل بطور گسترده به شكل خوراكي و تزريقي در كودكان مورد استفاده قرارمي گيرند. سفالوسپورين هاي نسل اول (سفازولين، كه يك شكل تزريقي است، و سفالكسين، كه يك معادل خوراكي است) عموماً در درمان عفونتهاي پوست و بافت نرم ناشي از سويه هاي حساس اس.ارئوس و استرپتوكوك گروه A مورد استفاده قرار ميگيرد .

فهرست مطالب و اسلایدها:

اصول درمان ضد ميكروبي

مكانيسم هاي دخيل در مقاومت ضد ميكروبي

كاربرد مختص به سن و خطر آنتي بيوتيكها در كودكان

بيماران دچار ضعف ايمني و بستري

عفونت هاي همراه با وسايل طبي

آنتـي بيوتيـك هاي مورد استـفاده در كـودكان