دانلود فایل جدید مقاله شركت های سهامي مشترك

دانلود فایل جدید مقاله شركت های سهامي مشترك

طبق قانون، شركت سهامي مشترك شركتي است كه سرماية آن به سهام خرد تقسيم شده و مسؤوليت سهام‌داران آن به ارزش هر سهم محدود مي‌باشد. همانطور كه در مقدمه ذكر گرديد، شركت سهامي مشترك ميتواند هم بصورت شركت سهامي عام و هم بصورت شركت سهامي خاص باشد. تفاوت عمده در اين دو نوع شركت اين است كه شركت عام ميتواند سهام و وثيقه‌هاي وام خود را به عموم ارائه دهد درحاليكه شركت خاص نمي‌تواند چنين خدماتي را ارائه دهد. براي تفاوتهاي بيشتر ميان شركتهاي خاص و عام به بخش ضميمه الف رجوع نماييد.
اشكال ديگري از شركتهاي كاري
علاوه بر شركت سهامي مشترك، قانون تجاري ايران موارد زير را براي مؤسسات كاري در نظر گرفته است :
الف) شركت با مسؤوليت محدود
ب) شركت تضامني
ج) شركت مختلط غيرسهامي
د) شركت مختلط سهامي
هـ) شركت نسبي
و) شركت تعاوني توليد و مصرف
از ميان شركتهاي عنوان‌شده، در شركت با مسؤوليت محدود و شركت سهامي مشترك ميزان مسؤوليت محدود به ارزش سهام آنان مي‌باشد. درصورت وجود شركت سهامي مشترك، قانون براي سهام‌داران و شركت با مسؤوليت نامحدود حمايتهاي لازم را پيش‌بيني نموده است.
تفاوت اصلي ميان شركت سهامي مشترك و شركت با مسؤوليت محدود اينستكه در شركت با مسؤوليت محدود سرمايه به سهم تقسيم نمي‌گردد و شركاء حق انتقال سود خود را بدون تأييد اكثريت اعضاء كه معرف 4/3 سرمايه شركت باشند، نخواهند داشت.
ويژگيهاي كلي
سهامداران شركت سهامي مشترك در تملك سود و ضرر و توزيع دارائي‌ها در تصفيه حساب آنها به نسبت ميزان سهام مشاركت خواهند داشت. همانطور كه در بالا عنوان گرديد، مسؤوليت هريك از سهام‌داران محدود به ارزش هر واحد سهام بوده و درصورت عدم وجود تقلب و ساير اعمال غيرقانوني ، نيازي به واگذاري مجدد مسؤوليتهاي شركت به سهام‌داران نخواهد بود. شركت داراي يك شخصيت حقوقي مستقل است و ميتوان آنرا تحت عنوان خود يا تحت پيگرد قانوني قرار دهد. سهام‌داران داراي حقوق معمول سهام‌داران بوده كه بطور كلي شامل حق شركت در جلسات سهام‌داران، دريافت گزارش مالي، انتصاب و جايگزيني هيئت مديره و حق رأي در تصميم‌گيريهاي اصلي در شركت مي‌باشند.
تعداد سهام‌داران
قان