دریافت پاورپوینت استاندارد حسابداری (فعالیتهای ساخت املاک) – 28438

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت استاندارد حسابداری (فعالیتهای ساخت املاک)، شامل: موارد پاورپوینت, استاندارد, حسابداری, (فعالیتهای ساخت املاک) می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش31اسلاید

قسمتی از اسلاید

زمین نگهداری شده برای فعالیت های ساخت املاک ،چنانچه هیچ نوع فعالیت ساخت بر روی آن انجام نشده باشد و انتظار نمی رود فعالیت های ساخت طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری تکمیل شود باید به عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی شود

مخارج قبل از تحصیل زمین :اگر این مخارج بطور مستقیم به فعالیت های بعدی ساخت املاک مرتبط باشد به عنوان جزئی از بهای تمام شده ساخت املاک محسوب می شود.

روش شناسایی ویژه روشی است که در آن مخارج مختص هریک از اقلام موجودی به آن قلم اختصاص می یابد.

هرگونه زیان مورد انتظار پروژه (شامل مخارج رفع نقص) باید بلافاصله به سود و زیان دوره منظور شود

هر گونه مازاد برآورد شده مخا رج ساخت پروژه نسبت به درآمد آن، بلافاصله به سود و زیان دوره منظور می شود.

فهرست مطالب:

دامنه کاربرد استاندارد

مبنای تهیه استاندارد حسابداری شماره29

مخارج ساخت املاک

مخارج تحصیل زمین

مخارج مستقیم فعالیت های ساخت املاک

مخارج مشترک قابل انتساب به فعالیت های ساخت املاک

روش های تخصیص مخارج ساخت به واحدهای ساختمانی

روش شناسایی ویژه

روش ارزش نسبی فروش

سایر روش های مناسب

نحوه انتخاب روش های تخصیص مخارج ساخت املاک به واحد های ساختمانی یا پروژه ها

درآمد ساخت املاک

شرایط شناسایی درآمد ساخت املاک

روش های شناخت درآمد فعالیت های ساخت املاک

روش کار تکمیل شده

روش درصد پیشرفت کار (درصد تکمیل )

روش های تعیین درصد تکمیل کار

نحوه برخورد با زیان مورد انتظاری پروژه ساخت املاک

نحوه برخور با مخارج ساخت که به هزینه منظور نشده است

واحدهای ساختمانی تکمیل شده آماده برای فروش