دریافت پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگی – 28397

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اختلالات هیپر تانسیو حاملگی، شامل: موارد پاورپوینت, اختلالات, هیپر, تانسیو, حاملگی, می باشد:

توضیحات:

یکی از اجزائ سه گانه تریاد مرگ و میرمادران است و همراه با خونریزی و عفونت مسئول قسمت اعظم موربیدیته ومرگ و میر مرتبط با حاملگی است.

امروزه از اصطلاح هیپرتانسیون حاملگی (GESTATIONAL HYPERTENSION)

برای توصیف هر گونه هیپرتانسیون مرتبط با حاملگی با شروع جدید (NEW-ONSET) در حاملگی استفاده می شود.

اختلالات هیپر تانسیو حاملگی:

هیپرتانسیون حاملگی

پره اکلامپسی

اکلامپسی

پره اکلامپسی افزوده شده بر هیپرتانسیون مزمن

هیپرتانسیون مزمن با هر اتیولوژی

تقسیم بندی اختلالات هیپرتانسیو حاملگی:

تشخیص اختلالات هیپرتانسیو

فشار خون ثبت شده در شرایط صحیح ، بیش از 140 میلیمتر جیوه سیستولی یا بیش از 90 میلیمتر جیوه دیاستولی باشد.

برای توصیف فشار دیاستولی ، از صدای کورتکوف فاز V استفاده می شود.
نوع فایل: power point

قابل ویرایش 71 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
در گذشته توصیه می شد از افزایش فشار خون سیستولی در حد 30 میلیمتر جیوه و یا افزایش فشار خون دیاستولی در حد 15 میلیمتر جیوه از سطح اواسط بارداری (حتی اگر مقدار مطلق ، کمتر از 140/90 باشد ) به عنوان معیار تشخیصی استفاده شود . امروزه دیگر از این معیار استفاده نمی شود

تشخیص اختلالات هیپرتانسیو ادامه

با وجود این ، زنانی که فشار خون سیستولی آنان به میزان 30 میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولی آنان به میزان 15 میلیمتر جیوه افزایش یافته است ، نیازمند نظارت و بررسی دقیقتری هستند ، چون در برخی از زنانی کهفشار خون آنان کمتر از 140/90 است ، تشنجهای اکلامتیک بوجود می آیند.