دریافت پاورپوینت اترهای سلولزی – 28366

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اترهای سلولزی، شامل: موارد پاورپوینت ,اترهای, سلولزی, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 16 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
اترها:

اگر هیدروژن عامل الکلی یا فنلی را با یک گروه R (می تواند سیرشده یا سیر نشده، زنجیری یا حلقوی باشد) یا یک گروه آریل جانشین شود، اتر بدست می آید.

ساختار سلولز:

سلولز پلیمری خطی از واحدهای تکرار شونده سلوبیوز است.

سلوبیوز از پیوستن دو مولکول -D-βگلوکوپیرانوز تشکیل می شود.

فهرست مطالب و اسلایدها:

تعاریف

اترها

ساختار سلولز

نامگذاری اترها

اترهای خطی

تیواترها

اترهای حلقوی

اترهای سلولزی

آلکیل اترهای سلولزی

هیدروکسی آلکیل اترهای سلولزی

کربوکسی متیل سلولز

سیانو اتیل سلولز