دریافت پاورپوینت زمانبندی پردازنده – 28331

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت زمانبندی پردازنده، شامل: موارد پاورپوینت, زمانبندی, پردازنده, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 55 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

زمانبند (Scheduler) CPU

از میان پردازه های موجود در سیستم یکی را انتخاب می کند و CPU را در اختیار آن قرار دهد

تصمیمات زمانبند CPU در یکی از حالات زیر اعمال می گردد. وقتی که یک پردازه :

از حالت اجرا به حالت انتظار سوئیچ کند (درخواست I/O، دستور wait و …)

از حالت اجرا به حالت آماده سوئیچ کند (وقوع وقفه)

از حالت انتظار به حالت آماده سوئیچ کند (اتمام I/O)

به اتمام برسد

به حالتی که زمانبندی در شرایط 1 و 4 اعمال گردد حالت بدون غیر قابل پس گرفتنی (nonpreemptive) می گویند

به حالت دیگر پس گرفتنی (preemptive) می گویند
اعزام کننده (Dispatcher)

پیمانه اعزام کننده (Dispatcher module) کنترل CPU را به پردازه ای می دهد که توسط زمانبند کوتاه مدت (short-term scheduler) انتخاب شده است. شامل:

سوئیچ زمینه (switching context)

سوئیچ به مد کاربر (switching to user mode)

مقدار دهی Program Counter به مکان مناسب برای ازسرگیری اجرای برنامه

تاخیر اعزام (Dispatch latency) – مدت زمانی که یک پردازه متوقف و پردازه بعدی توسط اعزام کننده شروع به اجرا می کند

فهرست مطالب و اسلایدها

Basic Concepts

Scheduling Criteria

Scheduling Algorithms

Thread Scheduling

Multiple-Processor Scheduling

Operating Systems Examples

Algorithm Evaluation