دریافت پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها – 28312

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها، شامل: موارد پاورپوینت ,جانشینی, نوکلئوفیلی, آروماتیکها, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 59 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

یونهای آریل دیازونیوم میتوانند برای تشکیل انواع باندهای کربن – کربن به کار روند.

واکنش یونهای دیازونیوم با الکنهای مزدوج در حضور کاتالیست مس منجر به

آریلاسیون الکنها میشود که به واکنش آریلاسیون مروین مشهور است.

واکنش با کاهش یون دیازونیوم بوسیله مس (I) اغاز میشود.

فهرست مطالب و اسلایدها:

یونهای دیازونیوم به عنوان حد واسط سنتزی

متد دیگر برای دیازونیزاسون کاهشی شامل دیازونیزاسیون درجا با الکیل نیتریت

برخی از نمونه های واکنش آریلاسیون مروین

جانشینی با مکانیسم افزایشی- حذفی

واکنش جانشینی کاتالیست شده با فلزات واسطه

واکنشهای جانشینی رادیکالی آروماتیکها