دریافت پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت وتوکل – 28295

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت نقش ارزشها در خط مشی گذاری عمومی – مشورت وتوکل، شامل: موارد پاورپوینت, نقش, ارزشها ,در ,خط ,مشی, گذاری, عمومی , مشورت ,و,توکل, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 18 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

ارزشهای نافذ در هر جامعه ای نقش اساسی وجهت دهنده ای درنحوه تصمیم گیری خط مشی گذاران ایفا میکندوبررسی

فرایندهای خط مشی گذاری بدون التفات به ارزشها کار ناقص است. در فرایندهای خط مشی گذاری انسان به عنوان مرکز ومحور همه این فرایندها مطرح شده است. ارزش های فرد واقعیت های ملموس وقابل اثباتی هستند، زیرا اثرات وپیامد ان ها را می توان به سادگی در رفتارهای فرد مشاهده کرد.

مشورت عبارت است از« تلاش برای اشکارساختن امرخوبی که پنهان بوده وعرضه ان به دیگران » در قران کریم در زمینه موضوع مشورت ایات متعددی امده است از جمله : در سوره شورا « مومنین کسانی اند که هر کاری می خواهند انجام دهند برای ان کار شورایی تشکیل می دهند تا پیرامونش مشورت کنند»
فهرست مطالب و اسلایدها:

تقسیم بندی ارزشها

ارزشهای اساسی وبنیادی

ارزشهای کاربردی وفرعی

مشورت

خصوصیات و ویژگی کسانی که طرف شور واقع می شوند:

مزایای تصمیم گیری جمعی ومشورتی

محدودیتهای تصمیم گیری گروهی

همایش تصمیم گیری

روش گروه اسمی یا گروه کاغذی

روش دلفی

توکل