دریافت پاورپوینت مدیریت تلفیقی آفت – 28280

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت مدیریت تلفیقی آفت، شامل: موارد پاورپوینت ,مدیریت ,تلفیقی, آفت, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 26 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

پذیرش IPM و ویژگی های فناور ی ؛

نقش سیستم ترویج در توسعه و انتشار فناوری ؛

مشارکت جامعه کشاورزان کلید موفقیت در IPM؛

تامین حشره کش های حیاتی عامل کلیدی در توسعه پایدارIPM ؛

اجرای قانون آفت کش ها به پذیرش IPMکمک خواهد کرد ؛

انگیزه های اقتصادی کشاورزان را تشویق خواهد نمود تا …

لزوم توسعه بازارمحصولات عاری از آفت کش.

تولیدات کشاورزی در هند و در طول چهار دهه اخیر , با هدف دستیابی به خود کفایی در غذا , به طور محسوسی افزایش پیدا کرده است. این افزایش صرف نظر از افزایش سطح زیر کشت, به واسطه استفاده از فناوری های نوین مانند: استفاده از واریته های پر محصول , استفاده از کود های شیمیایی و آفت کش ها ی شیمیایی بوده است.

از آنجایی که افزایش سطح زیر کشت همواره با محدودیت هایی مواجه است , بنا براین , دستیابی به رشد در تولیدات کشاورزی از طریق افزایش بهره وری امکان پذیر است. به د یگر سخن , طی سا ل های آتی, تکنولوژی دررشد تولیدات کشاورزی, یک عامل کلیدی خواهد بود.

فهرست مطالب و اسلایدها

پیشگفتار؛

عوامل محدود کننده ؛

میزان خسارت اقتصادی ؛ ومیزان مصرف آفت کش های شیمیایی در هند ؛

دلایل روند رو به کاهش مصرف آفت کش ها طی سال های 1990 ؛

فناوری های قابل دسترس ؛ و استاندارد سازی ؛

اثر بخشی فنی و اقتصادی بودن روشIPM ؛

پذیرش IPM از منظر شرایط اجتماعی- اقتصادی و سیاسی ؛