دریافت پاورپوینت فلسفه تربیت – 28265

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فلسفه تربیت، شامل: موارد پاورپوینت ,فلسفه ,تربیت, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:powerpoint

قابل ویرایش:19 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

واقع گرايان طبيعي يا علمي ، جهان را مستقل از ذهن و زير سيطره قوانين طبيعي مي دانند و مي گويند وظيفه علم است كه به شناخت هستي طبيعي بپردازد .

اما واقع گرايان عقلاني يا تعقلي معتقد به دو بعد جسم و روح در كل وجود انسان هستند . آنها انسان را با وجود جسماني – روحاني بودنش به صورت يك كل مورد توجه قرار مي دهند ؛

واقع گراي عقلاني غرض اصلي از تربيت را سعادت انسان مي پندارد

هستي شناسي واقع گرايان

كساني كه معتقد بودند مفاهيم كلي ، ما بازاي خارجي – يعني وجود واقعي – دارند واقع گرا يا رئاليست خوانده مي شدند. اما مفهوم واقع گرايي امروز با اين مفهوم قديمي يا كلاسيك آن متفاوت است . واقع گرايي معاصر به معني اعتقاد به وجود خارجي و عينيت اشيا و امور است .

واقع گرايي به مكاتب فرعي مختلف تقسيم مي شود كه عمده ترين آنها عبارت اند از : واقع گرايي قديمي (classial realism ) يا واقع گرايي عقلاني ( rational realism ) و در برابر آن واقع گرايي طبيعي ( natural realism ) يا واقع گرايي علمی scientific realism

فهرست مطالب واسلایدها:

واقع گرايي و تربيت

هستي شناسي واقع گرايان

هستي شناسي واقع گرايي عقلاني

هستي شناسي واقع گرايي طبيعي يا رئاليسم جديد

انسان از ديدگاه واقع گرايان طبيعي يا علمي

تأثير هستي شناسي و انسان شناسي واقع گرايان در تربيت

شناخت شناسي واقع گرايان طبيعي

شناخت شناسي واقع گرايان عقلاني

تأثير شناخت شناسي واقع گرايان طبيعي در تربيت

هدف و محتواي تربيت

روشهاي تدريس

ارزش شناسي واقع گرايان

تأثير ارزش شناسي واقع گرايان در تربيت

تأثير ارزش شناسي واقع گرايان عقلاني در تربيت

نقد و بررسي تربيت بر پايه واقع گرايي فلسفي

مكتب واقع گرايي روي نكات اصلي زير تأكيد مي ورزد