دریافت پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری – 28261

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری، شامل: موارد پاورپوینت, عوامل, موثر ,بر ,یادگیری, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل :powerpoint:

قابل ویرایش:35 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

تجسم – تخیل و رویا – شناخت موسیقی این سه مورد در نیمکره راست

بسیار تاثیر گذارند

شاخه های اصلی از فرعی جداگردد

همه مطالب باید به صورت تجسم و رویا در ذهن تداعی گردد

موسیقی باعث خلق و نوآوری و فعالیت مغز می شود

باید مطالب به صورت رنگهای مختلف جدا گردد

ارتباط با ضمیر ناخودآگاه بیانگر شیوه تحت تأثیرقراردادن ضمیر ناخودآگاه به منظور نیل به اهداف تعیین شده است
با این کار باعث می شویم بستری را فراهم می آوریم که به اخذ تصمیم و صدور فرمانهای مورد نظر و متناسب با اهداف ازسوی ضمیر ناخودآگاه بیانجامد
البته باید توجه داشته که باید اهدافی انتخاب شود

که منطقی باشد و دست یافتنی

باید هدف را در ضمیر ناخودآگاه تجسم کرد

سعی شود موانع و مشکلات در هنگام القای هدف تجسم

نشود زیرا موانعی برای رسیدن به هدف هستند

برای تحقق هدف باید تلاش و پشتکار داشت

فهرست مطالب واسلایدها:

یادگیری

تجارب گذشته
موقعیت و محیط یادگیری
یادگیری خلاق

مقابله با کلمه خوانی

عوارض شیوه های نادرست مطالعه

مبانی افزایش سرعت مطالعه

شیوه های مقابله با کلمه خوانی

دامنه یادگیری

شرایط مطالعه کننده

عوامل موثر بر یادگیری

اصول اجرای طرح شبکه ای

مراحل نظام مطالعه

مراحل حین مطالعه

مراحل پس از مطالعه
شیوه های دریافت اطلاعات

تأثیر نیمکره راست در یادگیری

نقاشی

تداعی پیوند برای پایداری

ارتباط با ضمیر ناخودآگاه

شیوه القای هدف به ضمیر ناخودآگاه

زمان مرورها