دریافت پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی در قرآن (کلیات) نوشته محمد کاویانی – 31256

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی در قرآن (کلیات) نوشته محمد کاویانی، شامل: موارد کتاب روان شناسی در قرآن ,,مفاهیم و آموزه ها,محمد کاویانی,,پاورپوینت کتاب روان شناسی در قرآن,پاورپوینت روان شناسی در قرآن ,,روانشناسی در قرآن,پاورپوینت فصل اول,کلیات می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی در قرآن، مفاهیم و آموزه ها (کلیات) نوشته محمد کاویانی در حجم  23  اسلاید: 

بخشی از متن:
روانشناسی معاصر در چارچوب اثباتگرایی و تجربه گرایی شکل گرفته است.
مراد از روانشناسی در رهیافت قرآنی آن است که همه مبانی آن براساس قرآن باشد .
روانشناسی در رهیافت قرآنی:
شاخهای معرفی است که به توصیف، تبیین، پیشبینی و کنترل رفتار و فرآیندهای ذهنی انسان بعنوان مخلوق الهی درابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی با استفاده از منابع و روشهای تجربی، عقلی و وحیانی می پردازد .
روانشناسی در رهیافت قرآنی، از روانشناسی معاصر، گسترد ه تر خواهد بود.
از نگاه توصیفی صرف به نگاه توصیفی تجویزی و ارزشی تعمیم می یابد.