دریافت آموزش رسم نمودار جزء صحیح – 31144

عناوین کلیدی فایل آموزش رسم نمودار جزء صحیح، شامل: موارد نمودار جزء صحیح می باشد:

توضیحات:

آموزش رسم نمودار جزء صحیح 

آموزش رسم نمودار جزء صحیح با فرمت swf و اینکه دانش آموز خوب درک کند که نمودار پله ای جزء صحیح چگونه عمل می کند در این رابطه از تعریف دقیق جزء صحیح و نرم افزار adobe flash profesenal5 استفاده شده است