دریافت طرح درس کشوری بر مبنای ساحت های شش گانه دنباله حسایی (فصل اول – درس چهارم) – 31142

عناوین کلیدی فایل طرح درس کشوری بر مبنای ساحت های شش گانه دنباله حسایی (فصل اول – درس چهارم)، شامل: موارد طرح درس , بلوم , اهداف رفتاری , عناصر برنامه ی ملی , سند تحول بنیادین می باشد:

توضیحات:

طرح درس کشوری  بر مبنای ساحت های شش گانه دنباله حسایی (فصل اول – درس چهارم) 

طرح درس کشوری  بر مبنای ساحت های شش گانه با فرمت word  
چگونه بتوانیم طرح درس کشوری بر مبنای ساحت های شش گانه، اهداف رفتاری و عناصر برنامه ی ملی (تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق) و همچنین حیطه ی بلوم بنویسیم 
طرح درس روزانه درس ریاضی دهم
موضوع درس: دنباله حسایی (فصل اول – درس چهارم)