دریافت تحقیق آیین زرتشت در زمان ساسانیان – 22305

عناوین کلیدی فایل تحقیق آیین زرتشت در زمان ساسانیان، شامل: موارد تحقیق, آیین, زرتشت, در, زمان, ساسانیان می باشد:

توضیحات:

فهرست مطالب
1. مقدمه
2. آيين زرتشت
3. نوع نگارش متب زرتشتي
4. آتشكده
5. نحوه پرستش در آيين زرتشتي
6. نام ماههاي سال در آيين زرتشتي
7. جشنهاي ساليانه عهد ساسانيان
8. اعياد در آيين زرتشتي
9. انواع تقويم

مقدمه
همان طور كه مي دانيم خداوند متعال مي فرمايد كه در اديان وملتهاي پيشين بنگريد كه در زندگي آنها پندي است آموزنده براي شما .
از استاد بسيار گرامي جناب آقاي جعفري نهايت سپاس گزاري را دارم كه در تهيه اين تحقيق راهنما ومشوق من بوده است

آيين زرتشتي دين رسمي كشور
ساسانيان از ابتدا باروحانيون زرتشتي متحهد شدند و اين رابطه محبت آميز در ميان دين ودولت تا آخر عهد آنان استحكام داشت
بنابه روايت پارسيان ،اردشير اول پس از جلوس مير بدان هير بد تنسر را فرمان داد كه متون پراكنده اوستاي عهد اشكاني را جمع وتاليف كند تا آنرا كتاب رسمي وقانوني قرار دهند
به فرمان شاهپور اول رونشتي از اوستاي تنسر معبد آذر گشنسب در شيز كه در آذربايجان قرار داشت نهادند ،اما مجادلات واختلافات مذهبي به پايان نرسيد وشاهپور دوم براي ختم اين گفتگوها مجمعي به رياست آذر بذي مهر سپندان كه موبد بزرگ بود تشكيل داد ،اين انجمن متن صحيح وقطعي اوستا را تصويب كرد وآنرا به بيست ويك كتاب تقسيم نمود.
اوستاي ساساني كه قسمت كوچكي از آن فعلا باقي است و خلاصه قسمتهاي مفقود آنرا در كتاب هشتم و نهم دينكر ؛ كه در قرن نهم ميلادي بزبان پهلوي نوشته شده مي بينيم ، نه تنها مشتمل بر احكام ديني بوده بله حكم دايره المعارف بزرگي داشته كه در آن علوم مختلف مندرج بوده است.
علم مبداء معاد – اساطير الاولين –نجوم و علم تكوين و امور عامه و طبيعيه و فقهيه و حكمت عمليه عهد ساساني همه بر اساس 21 كتاب يا شك اوستا اتوار بوده است