دریافت سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83 حسابداري صنعتي 83 – 22068

عناوین کلیدی فایل سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83 حسابداري صنعتي 83، شامل: موارد سوالات, آزمون, آزاد, كارداني, به, كارشناسي, 83, حسابداري, صنعتي, 83 می باشد:

توضیحات:

سوالات آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83
حسابداري صنعتي 83

131_ طي يكماه، عمليات كارگاهي عبارت از: خريد 000 900 ريال مواد اوليه، تحويل 000 800 ريال مواد مستقيم به خط توليد، پرداخت 000 700 ريال دستمزد مستقيم كارگران و 000 600 ريال هزينه هاي تعمير و نگهداري بوده، با فرض استفاده از نظام ادواري، براي «كدام رويداد» ثبتي انجام نمي گيرد؟
1) هزينه هاي تعمير و نگهداري 2) خريد مواد 3) پرداخت دستمزد 4) مصرف مواد

132_ در سيستم حسابداري صنعتي موسسه اي كه تمامي فعاليتهاي آن در يك محل صورت مي گيرد و از دفاتر متمركز استفاده مي كند؛ جهت ثبت 000 160 ريال دستمزد مستقيم و 000 140 ريال حق بيمه منقضي شده، «چه حسابي» بدهكار مي شود؟
1) كنترل سربار 2) كنترل دفاتر مالي
3) كنترل كالاي در جريان ساخت 4) كنترل دفاتر صنعتي

133_ جمع ساعات كار يك شركت توليدي 1200 ساعت (75% مستقيم، 5/12% غيرمستقيم توليدي و بقيه مربوط به بخش اداري و فروش)، نرخ ساعتي دستمزد 000 2 ريال، ماليات حقوق و دستمزد
000 132 ريال و بيمه سهم كارگر و كارفرما جمعاْ به ميزان 30% حقوق و دستمزد بوده؛ بابت ثبت ليست مربوط در اداره مركزي شركت، دفاتر صنعتي «چه مبلغ» بدهكار مي گردد؟
1) 000 100 2 2) 000 400 2 3) 000 583 2 4) 000 952 2

134_ طي يكدوره در كارخانه اي: از كل دستمزد به مبلغ 000 800 ريال معادل 75% آن مستقيم و بقيه غيرمستقيم، جمع سربار كارخانه 000 700 ريال، جمع هزينه هاي توليدي 000 000 2 ريال، بهاي تمام شده كالاي ساخته شده 000 100 2 ريال، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 000 200 2 ريال و موجوديهاي كالاي در جريان ساخت و كالاي ساخته شده آخر دوره به ترتيب 000 300 و 000 200 ريال بوده؛ مورد نادرست، كدام است؟
1) موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره 000 400 2) بهاي اوليه 000 400 1
3) موجودي كالاي ساخته شده اول دوره 000 300 4) هزينه هاي تبديل 000 300 1

135_ ظرفيت عادي موسسه اي 000 8 واحد توليد، و در سطح ظرفيت 000 5 واحد: هزينه متغير كل 000 200 ريال و كل هزينه توليد 000 320 ريال بوده، در ميزان توليد 000 6 واحد، هزينه ثابت هر واحد توليد «چند ريال» است؟
1) 25 2) 24 3) 20 4) 15

136 (158)_ سال گذشته در يك توليدي: نرخ جذب سربار براي هر ساعت كار ماشين 5/6 ريال، سربار واقعي 000 221 ريال و ساعات كار واقعي ماشين 000 36 ساعت بوده؛ بستن اضافه يا كسر جذب سربار به حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، موجب چه تغييري در رقم اين حساب مي گردد؟
1) كاهش 000 13 2) افزايش 000 2 3) افزايش 000 13 4) كاهش 000 2

137(159)_ نگهداري هزينه پيمانها، مشابه «هزينه يابي به چه روشي» است؟
1) تاريخي 2) استاندارد 3) مرحله اي 4) سفارش كار

138(160)_ اطلاعات دايره اي نشان مي دهد: كالاي در جريان ساخت اول و آخر دوره به ترتيب 300 و 400 واحد و واحدهاي شروع شده به توليد 200 2 واحد بوده؛ براساس روش