دریافت دانلود نمونه سوالات مهندسي عمران (ارزان) – 22040

عناوین کلیدی فایل دانلود نمونه سوالات مهندسي عمران (ارزان)، شامل: موارد نمونه سوالات مهندسي عمران ,, امتحان نهايي مهندسي سيستمها,جزوه باز , 6,11,77 ,دانلود نمونه سوالات مهندسي عمران (ارزان) می باشد:

توضیحات:

نمونه سوالات مهندسي عمران

امتحان نهايي مهندسي سيستمها-جزوه باز – 6/11/77

1 – گروهي مرکب از چهار کار (JOB) مي تواند به پنج ماشين متفاوت واگذار گردد.
زمان داير کردن هر کار ماشين هاي مختلف در جدول زير داده شده است. زمان داير کردن کل حداقل را تعيين نماييد.
5 4 3 2 1 JOB
8 2 4 11 10 1
12 14 10 11 7 2
14 12 9 6 5 3
7 10 11 15 13 4

حل مسئله 1 – چون تعداد کارها از تعداد ماشينها کمتر است يک کار ساختگي با هزينه هاي M در نظر مي گيريم.
5 4 3 2 1 JOB
8 2 4 11 10 1
12 14 10 11 7 2
14 12 9 6 5 3
7 10 11 15 13 4
M M M M M 5

قدم دوم کمترين عضو هر رديف از ساير اعضا رديف کسر مي شود.

قدم سوم: سپس رديفها و ستونهاي داراي صفر با يک خط پوشانده مي شود (در بالا انجام شده)
قدم چهارم :يک رديف بالايي را در نظر ميگيريم و کمترين عضو را از ساير اعضا کم ميکنيم و به محل تقاطع خصوص اضافه ميکنيم و براي دو خط باقيمانده اين کار را انجام ميدهيم.