دریافت تحقیق در مورد آرام بخش ها – 22027

عناوین کلیدی فایل تحقیق در مورد آرام بخش ها، شامل: موارد تحقیق, در, مورد, آرام, بخش, ها می باشد:

توضیحات:

(( مقدمه ))
تصمیم گیری مربوط به دارو درمانی امری پیچیده و ذاتی است ، برای مثال بررسی بیمار، هم پیش ازتجویزدارو ، هم پس ازآن انجام می شود.
ازاین بررسی هاداده هایی راجع به :
(1)ارزیابی کارآیی دارودرمانی
(2)ارزیابی کارآیی اقدامات پرستاری
(3)تصمیم گیری در مورد تداوم وتصییح اقدامات پرستاری
(4)ارائه تشخیص های جدیدپرستاری همراه بااقدامات پرستاری مربوط، به دست می اید0لذا دراین مجموعه اطلاغات گردآوری شده برمبنای فرآیند

پرستاری بوده به گونه ایست که دستیابی سریع وراحت به نکات کلیدی و کاربردی درمورد داروهارا امکان پذیرساخته ،اجرای فرایند چرخه ای پرستاری رابرای دانشجویان امری ساده می نماید 0

درگردآوری این مجموعه سعی شده است جهت دستیابی واجرای این فراینداطلاعات مورد نیازتحت سه عنوان :
تجویزدارو،بررسی بیمارواثرات دارووآموزش به بیمار ارائه شود
فصل 1
دیازپام

مقدار و روش مصرف :

مقادیر مصرفی به صورت جداگانه برای بالغین و کودکان و بر اساس مورد مصرف
فهرست شده اند0

گروه D :

شواهد مثبتی از خطر مرگبار روی انسان وجود دارد، اما فواید حاصله از مصرف دارو در

زنان حامله ممکن است علی رغم وجود خطر پذیرفته شود0

نام ها ی تجارتی :

APO- DIAZEPAM, DIAZEMULS, E-PAM, MERAL, MEVAL,

NEO- CALME 0

طبقه بندی درمانی :

ضد تشنج- ضد اضطراب- آرام بخش- خواب آور- شل کننده ی عضلات اسکلتی 0

طبقه بندی مصرف حاملگی :

گروه D

فصل 2
موارد مصرف :

داروی انتخابی برای صرع مداوم(STTUS EPILEPTICUS) درمان اختلالات
اضطرابی ، جهت تسکین کوتاه مدت نشانه های اضطراب ، به منظور تخفیف اضطراب و تن شن پیش از جراحی ، اقدامات کاردیوورژن و آندوسکوپی ، به عنوان یک فراموشی
دهنده ، و درمان برای RESTLESS LEGS 0 هم چنین به منظور تسکین نشانه های قطع مصرف حاد الکل ، مشکلات دفعی در سالمندان ، و به طور کمکی برای تسکین اسپاسم عضلات اسکلتی همراه با فلج مغزی، پاراپلژی،آتتو،سندرم STIFFMAN وتتانوس مصرف می شود.

فهرست:

1- مقدمه
فصل اول ………………………………………………………………………………………………
2- داروهای ژنریک ایران 1
3- نام های تجارتی (آرام بخش (1) ) 1
4- حلقه بندی درمانی 2
5- طبقه بندی مصرف حاملگی 2
فصل دوم …………………………………………………………………………………………………
6- موارد مصرف 3
7- مقدار و روش مصرف 3
8- موارد منع مصرف و احتیاط (1- شکل تزریقی وقرص ) 4
9- عوارض جانبی/ ناخواسته 4
10- ناسازگاری ها (محلول/ افزودنی ) 5
فصل سوم ……………………………………………………………………………………………….
11-تجویز دارو 5
12- بررسی بیمار و اثرات دارو 5
13- آموزش به بیمار و خانواده 6
14- فارماکوکینتیک (جذب – شروع اثر – اوج اثر – مدت اثر – انتشار – متابولیسم – دفع)
15- فارماکودینامیک 7
فصل چهارم ……………………………………………………………………………………………..
16-آرام بخش (2) 9- 15
17- اختصارات به کار رفته 15
18- منابع و مآخذ