دریافت مقاله قدمت سنگ دستگاه ادراري – 21946

عناوین کلیدی فایل مقاله قدمت سنگ دستگاه ادراري، شامل: موارد مقاله, قدمت, سنگ, دستگاه, ادراري می باشد:

توضیحات:

قدمت سنگ دستگاه ادراري به قدمت انسان است.با وجود رشد تكنيكهاي مدرن مشكل سنگ ادراري هم چنان براي اورولوژيست ها و بيماران باقي مانده است. هم اكنون ميزان شيوع بيماري سنگ ادراري رو به افزايش مي باشد .(1)
اين سوال هميشه مطرح بوده است كه سنگ ادراري موجب چه نوع تغييراتي در مخاط ادراري مي شود؟ تا كنون مشخص شده است كه مخاط ادراري در پاسخ به محرك هايي چون سنگ وعفونت دچار پروليفراسيون،متاپلازي و ديس پلازي مي شود.(1)
گزارشهايي موجود است كه سنگ ادراري موجب بروز تومورهاي لگنچه مي شود بطوريكه در برخي مطالعات پيشنهاد شده است كه همه بيماراني كه تحت عمل جراحي حذف سنگ قرار مي گيرند از نظر تغييرات احتمالي اروتليوم بيوسپي وبررسي مي شوند.
اما مطالعه ديگري پيشنهاد بيوپسي را در بيماران مبتلا به سنگ شاخ گوزني عفوني داده است.از طرفي اثر مدت زمان ابتلا بيماران به سنگ كليه بر ميزان ضايعات وعوارض ناشي از سنگ هنوز مشخص نشده است و در مطالعات مختلف نتايج مختلفي بدست آمده است. با توجه به پروگنوزبد تومورهاي لگنچه وكليه بسيار مهم است كه اين بيماران در مراحل اوليه بروز آن تشخيص داده شود. بنابراين هدف مطالعه بر اين محور تنظيم شده است كه آيا نياز به انجام بيوسپي در هر عمل جراحي حذف سنگ مي باشد؟ و در صورتيكه اين پاسخ مثبت است آيا مي شود زمان مشخصي را براي بيوسپي از مبتلايان به سنگ كليه در نظر گرفت؟
كليات: نقش اصلي دستگاه ادراري توليد و دفع ادرار وتنظيم آب واملاح بدن است براي اطلاع دقيق تر از روند تشكيل سنگ ادراري و عوارض سوء آن لازم است كه در مورد آناتومي،فيزيوپاتولوژي وبافت شناسي دستگاه ادراري شناخت كافي داشته باشيم.قسمتهايي از دستگاه ادراري كه مي تواند مبتلا به سنگ شود شامل كليه ها و لگنچه آن،حالب ها،مثانه و پيشابراه مي باشد كه در مورد آنها توضيح خواهيم داد.
كليه ها
آناتومي ماكروسكوپي:يك جفت ارگان قهوه اي مايل به قرمز وسفت مي باشد كه در خلف صفاق و در دو طرف ستون فقرات قرار دارد.(شكل 1-1)
به عنوان يك عضو ترشح كننده ادرار نقش بزرگي در تنظيم آب و املاح،اسيد وباز به عهده دارند علاوه بر اين در اعمال ديگري همچون ساختن رنين و ويتامين D و هورمون اريتروپوتین مشاركت دارند.(2)
كليه عضو پرعروقي است كه در شرايط عادي حدود 20%برون ده قلبي را دريافت مي كنند.پارانشيم كليه آزاد است و فقط يك كپسول نازك ولي محكم آن را مي پوشاند در حالت عادي جراح براحتي مي تواند كپسول را از پارانشيم كليه جدا كند.
وزن كليه طبيعي در مردان حدود 150 گرم است و در زنان از نظر ا