دریافت بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352 – 21866

عناوین کلیدی فایل بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352، شامل: موارد بررسي, انتقادي, قانون, مجازات, عمومي, ايران, مصوب, تيرماه, 1352 می باشد:

توضیحات:

بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352
ايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لايحه مزبور قرار گرفته است. در بررسي حاضر كه پس از تصويب آن صورت گرفته, هدف اين است كه لايحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقيق نظر واقع گردد. و بطور قطع در يك تحقيق يا بررسي تحليلي ضمن اشاره به نكات مثبت, بدون اينكه نظري غير از جنبه علمي مطرح باشد, نقاط ضعف نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
رئوس مسائلي كه در تحقيق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
بخش اول: نكات مثبت
1 – الهام گرفتن از انديشه هاي جديد و تقويت نسبي انساني مجازات
2 – رفع بعضي نواقص قانون 1304
بخش دوم – نقاط ضعف:
1 –