دریافت مقاله كانون تربيت با كارايكشا شوروي – 21832

عناوین کلیدی فایل مقاله كانون تربيت با كارايكشا شوروي، شامل: موارد مقاله كانون تربيت با كارايكشا شوروي می باشد:

توضیحات:

كانون تربيت با كارايكشا شوروي
حول قوانين و مقررات مربوط به اطفال بزهكار در كشور شوروي (روسيه سابق ) تقريبا’ نظير تحولات مربوط در كشورهاي مترقي جهان بوده و به طور كلي مجازات اطفال بزهكار در ادوار مختلف خفيف تر از كيفر بزرگسالان در قوانين پيش بيني مي شد. طبق قانون 1742 شكنجه بدني و شلاق زدن و مجازات اعدام در مورد اطفال كمتر از 17 سال ممنوع گرديد .
در سال 1765 كاترين دوم با صدور فرماني اطفال كمتر از10 سال تمام را غير مسئول اعلام و در صورت ارتكاب هر جرمي به ولي يا سرپرست و يا كارفرمايش سپرده مي شود و اطفال 10 تا 14 سال تمام را از مجازات با اعمال شاقه معاف نمود. تخفيف مجازات با اعمال شاقه در مورد اطفال بزهكار كمتر از 17 سال تمام در فرمان اجباري اعلام شد .
طبق قانون 1864 دادرسي اطفال بزهكار از 10 سال تمام تا 17 سال تمام به دادگاههاي بخش محول گرديد و نگهداري اطفال محكوم به حبس ، دارلتاديب پيش بيني شد. قانون مذكور عملا’ از 1909 اجرا گرديد .
طبق قانون 14 ژوئيه 1918 كه با اقتباس از قوانين دادرسي اطفال بزهكار در كشورهاي مترقي (آمريكا – انگلستان – فرانسه – بلژيك و غيره ) تدوين شده بود دادرسي اطفال بزهكار و در حالت خطرناك تا سن 14 سال تمام به كميسيون خاص اطفال محول گرديد و اطفال مذكور از مجازات معاف شدند .
در سال 1919 اطفال تا 14 سال تمام غير مسئول اعلام شدند.
در 30 آوريل 1921 اولين (كانون تربيت با كار ) در مسكو تاسيس شد در اولين قانون جزاي شوروي كه در سال 1922 به تصويب رسيد سن كبر كيفري از 17 سال تمام به 16 سال تمام تقليل يافت در صورت محكوميت ، دادرسان مخير بودند كه مجازات اطفال از 14 سال تا 16 سال تمام را تا يك دوم مجازات پيش بيني شده در قانون مذكور تخفيف دهند .
در سال 1929 كميته مركزي حزب كمونيست پيشنهاد نمود كه كميسيون خاصي مركب از نمايندگان : وزارت دادگستري – وزارت آموزش و پرورش – سنديكاي كارگران – يك نفر مددكار اجتماعي – يك نفر پزشك به جرائم ارتكابي اطفال تا 16 سال تمام رسيدگي نموده و روشهاي اصلاحي يا تربيتي يا درماني اتخاذ نمايد .
در سال 1935 قوانين مربوط به اطفال مورد تجديد نظر قرار گرفت 0 سن اطفال غير مسئول از 14 سال تمام به 12 سال تمام تقليل يافت و براي اطفال بيش از 12 سال تمام تا 16 سال تمام كه مرتكب جرائم : سرقت – ضرب و جرح – قتل مي شدند مجازات تعيين گرديد .
در سال 1940 به تعداد جرائم فوق الذكر ، جرائم خرابكاري راه هاي ارتباطي و بي انضباطي نيز افزوده گرديد .
در سال 1943 براي پيش گيري از بزهكاري اطفال و ارتكاب بزه به طور دسته جمعي ( تشكيل باند ) موسسات مختلف و تربيتي با كار در اكثر جمهوري هاي شوروي تاسيس شد اطفال يتيم – ترك شده – بي سرپرست – بي مسكن – بي انضباط و سارقين اشياء كم ارزش در موسسات مذكور نگهداري شدند
در 19 ژوئن 1943 دادگاه اطفال به رياست دادرس متخصص اطفال با دستياري متخصص علوم تربيتي و مربي اخلاقي براي دادرسي اطفال بزهكار و در حالت خطرناك (تا 16 سال تمام ) در شهرهاي بزرگ اكثر جمهوري هاي شوروي داير شد .
طبق قانون جزاي اتحاد جماهير شوروي ( مصوب 25 دسامبر 1958) -اطفال تا 14 سال تمام غير مسئول و در صور