دریافت مقاله تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي – 21813

عناوین کلیدی فایل مقاله تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي، شامل: موارد مقاله تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي,تجربيات كشور ژاپن ,رسيدگي غير قضائي می باشد:

توضیحات:

تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي
چكيده:
مركز حل اختلاف سوانح رانندگي ازجمله نهادهاي حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب مي شود كه توسط وكلاي با سابقه و قضات بازنشسته كشور ژاپن اداره مي شود. وظيفه اين مركز ايجاد صلح و سازش ميان زيانديدگان حوادث رانندگي با شركتهاي بيمه است. چنانچه طرفين به سازش نرسند، نهاد مذكور توانائي صدور حكم داوري را دارد. داوري به شرطي انجام مي شود كه زيان ديده چنين درخواستي بنمايد. رسيدگي در مركز حل اختلاف سوانح رانندگي تابع تشريفات رسيدگي در دادگاه نيست.