دریافت 10 مقاله در مورد حقوق تجارت – 21794

عناوین کلیدی فایل 10 مقاله در مورد حقوق تجارت، شامل: موارد 10 مقاله در مورد حقوق تجارت,,*3, چک امانی 4ص,*4, چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي 8ص,*5, حقوق تجارت الكترونيك 1 , 6ص,*6, حقوق تجارت الكترونيك 2, 12ص,*7, روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي 28ص,*8, معرفي شركت تجاري 21ص,*9, مقام ,,, می باشد:

توضیحات:

10 مقاله در مورد حقوق تجارت
*1. اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25صفحه
*2. تضمين كالا در تجارت بين الملل – بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده
*3. چک امانی 4صفحه
*4. چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي 8صفحه
*5. حقوق تجارت الكترونيك 1 – 6صفحه
*6. حقوق تجارت الكترونيك 2- 12صفحه
*7. روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي 28صفحه
*8. معرفي شركت تجاري 21صفحه
*9. مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني 8صفحه
*10. نگاهي به چگونگي ثبت يک شرکت 10صفحه