دریافت مقاله ترجمه شده دارایی Asset – 21751

عناوین کلیدی فایل مقاله ترجمه شده دارایی Asset، شامل: موارد مقاله ترجمه شده دارایی Asset می باشد:

توضیحات:

Asset
In business and accounting by asset is meant economic resources controlled by an entity as a result of past transactions or events and from which future economic benefits may be obtained.
Asset characteristics
Assets have three essential characteristics:
• They embody a future benefit that involves a capacity, singly or in combination with other assets, in the case of profit oriented enterprises, to contribute directly or indirectly to future net cash flows, and, in the case of not-for-profit organizations, to provide services;
• The entity can control access to the benefit; and,
• The transaction or event giving rise to the entity’s right to, or control of, the benefit has already occurred.
It is not necessary, in the financial accounting sense of the term, for control of access to the benefit to be legally enforceable for a resource to be an asset, provided the entity can control its use by other means.
It is important to understand that in an accounting sense an asset is not the same as ownership. In accounting, ownership is described by the term ‘equity,’ (see the related term shareholders’ equity). Assets are equal to ‘equity’ plus ‘liabilities.’
The accounting equation relates assets, liabilities, and owner’s equity:

The accounting equation is the mathematical structure of the balance sheet.

دارایی
وازه« دارایی«در حسابداری و تجارت به معنای منابع کنترل شده است که توسط یک واحد اقتصادی مستقل و در نتیجه مبادلات و قراردادهایی که در گذشته صورت گرفته و یا مزایای اقتصادی قرار دادهای آتی بدست می آید .
ویژگی های دارایی
دارایی ها سه ویژگی مهم دارند:
• آنها سود شرکت را که مستلزم داشتن ظرفیت مناسب ،کار غیر گروهی و یا ترکیب آن با دیگر دارائی های شرکت ،در مورد سود جهت یافته واحدهای تجاری ،مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم برای شبکه جریانهای نقدینگی آتی در مورد سازمانهای بدون بازدهی برای ارائه خدمات مورد نیاز ترسیم می کنند.